منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1858.06 2.3600 0.1300 1868.90 1849.02 14:40:43
گرم 59.74 0.0759 0.0042 60.09 59.45 14:40:43
کیلوگرم 59737.97 75.8757 4.1796 60086.49 59447.33 14:40:43
تولا 696.77 0.8850 0.0488 700.84 693.38 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.24 0.5300 2.3800 22.93 21.66 14:40:43
گرم 0.72 0.0170 0.0765 0.74 0.70 14:40:43
کیلوگرم 715.03 17.0399 76.5187 737.22 696.38 14:40:43
تولا 8.34 0.1988 0.8925 8.60 8.12 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 832.35 0.3000 0.0400 842.40 824.10 14:40:43
گرم 26.76 0.0096 0.0013 27.08 26.50 14:40:43
کیلوگرم 26760.65 9.6452 1.2860 27083.77 26495.41 14:40:43
تولا 312.13 0.1125 0.0150 315.90 309.04 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2231.60 0.9000 0.0400 2250.00 2206.00 14:27:34
گرم 71.75 0.0289 0.0013 72.34 70.92 14:27:34
کیلوگرم 71747.55 28.9357 1.2860 72339.13 70924.49 14:27:34
تولا 836.85 0.3375 0.0150 843.75 827.25 14:27:34

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1595.33 2.0263 0.1300 1604.64 1587.57 14:40:43
گرم 51.29 0.0651 0.0042 51.59 51.04 14:40:43
کیلوگرم 51291.02 65.1469 4.1796 51590.26 51041.48 14:40:43
تولا 598.25 0.7599 0.0488 601.74 595.34 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19.10 0.4551 2.3800 19.69 18.60 14:40:43
گرم 0.61 0.0146 0.0765 0.63 0.60 14:40:43
کیلوگرم 613.93 14.6304 76.5187 632.97 597.92 14:40:43
تولا 7.16 0.1706 0.8925 7.38 6.97 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 714.66 0.2576 0.0400 723.28 707.57 14:40:43
گرم 22.98 0.0083 0.0013 23.25 22.75 14:40:43
کیلوگرم 22976.70 8.2814 1.2860 23254.12 22748.96 14:40:43
تولا 268.00 0.0966 0.0150 271.23 265.34 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1916.05 0.7727 0.0400 1931.85 1894.07 14:27:34
گرم 61.60 0.0248 0.0013 62.11 60.90 14:27:34
کیلوگرم 61602.45 24.8441 1.2860 62110.37 60895.77 14:27:34
تولا 718.52 0.2898 0.0150 724.44 710.28 14:27:34

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1457.46 1.8512 0.1300 1465.97 1450.37 14:40:43
گرم 46.86 0.0595 0.0042 47.13 46.63 14:40:43
کیلوگرم 46858.46 59.5169 4.1796 47131.84 46630.48 14:40:43
تولا 546.55 0.6942 0.0488 549.74 543.89 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.45 0.4157 2.3800 17.99 16.99 14:40:43
گرم 0.56 0.0134 0.0765 0.58 0.55 14:40:43
کیلوگرم 560.87 13.3661 76.5187 578.27 546.24 14:40:43
تولا 6.54 0.1559 0.8925 6.74 6.37 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 652.90 0.2353 0.0400 660.78 646.42 14:40:43
گرم 20.99 0.0076 0.0013 21.24 20.78 14:40:43
کیلوگرم 20991.06 7.5657 1.2860 21244.51 20783.00 14:40:43
تولا 244.84 0.0882 0.0150 247.79 242.41 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1750.47 0.7060 0.0400 1764.90 1730.39 14:27:34
گرم 56.28 0.0227 0.0013 56.74 55.63 14:27:34
کیلوگرم 56278.78 22.6971 1.2860 56742.81 55633.17 14:27:34
تولا 656.43 0.2647 0.0150 661.84 648.90 14:27:34

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6825.58 8.6695 0.1300 6865.40 6792.37 14:40:43
گرم 219.45 0.2787 0.0042 220.73 218.38 14:40:43
کیلوگرم 219447.44 278.7294 4.1796 220727.70 218379.76 14:40:43
تولا 2559.60 3.2510 0.0488 2574.53 2547.14 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 81.70 1.9470 2.3800 84.23 79.57 14:40:43
گرم 2.63 0.0626 0.0765 2.71 2.56 14:40:43
کیلوگرم 2626.67 62.5960 76.5187 2708.16 2558.17 14:40:43
تولا 30.64 0.7301 0.8925 31.59 29.84 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3057.64 1.1021 0.0400 3094.56 3027.33 14:40:43
گرم 98.31 0.0354 0.0013 99.49 97.33 14:40:43
کیلوگرم 98305.26 35.4317 1.2860 99492.22 97330.89 14:40:43
تولا 1146.61 0.4133 0.0150 1160.46 1135.25 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8197.78 3.3062 0.0400 8265.38 8103.74 14:27:34
گرم 263.56 0.1063 0.0013 265.74 260.54 14:27:34
کیلوگرم 263564.63 106.2951 1.2860 265737.78 260541.13 14:27:34
تولا 3074.17 1.2398 0.0150 3099.52 3038.91 14:27:34

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2488.31 3.1605 0.1300 2502.83 2476.21 14:40:43
گرم 80.00 0.1016 0.0042 80.47 79.61 14:40:43
کیلوگرم 80001.09 101.6127 4.1796 80467.82 79611.86 14:40:43
تولا 933.12 1.1852 0.0488 938.56 928.58 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 29.78 0.7098 2.3800 30.71 29.01 14:40:43
گرم 0.96 0.0228 0.0765 0.99 0.93 14:40:43
کیلوگرم 957.57 22.8198 76.5187 987.28 932.60 14:40:43
تولا 11.17 0.2662 0.8925 11.52 10.88 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1114.68 0.4018 0.0400 1128.14 1103.63 14:40:43
گرم 35.84 0.0129 0.0013 36.27 35.48 14:40:43
کیلوگرم 35837.87 12.9169 1.2860 36270.58 35482.65 14:40:43
تولا 418.01 0.1507 0.0150 423.05 413.86 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2988.56 1.2053 0.0400 3013.20 2954.28 14:27:34
گرم 96.08 0.0388 0.0013 96.88 94.98 14:27:34
کیلوگرم 96084.32 38.7506 1.2860 96876.56 94982.08 14:27:34
تولا 1120.71 0.4520 0.0150 1129.95 1107.85 14:27:34

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12682.93 16.1091 0.1300 12756.92 12621.23 14:40:43
گرم 407.77 0.5179 0.0042 410.14 405.78 14:40:43
کیلوگرم 407765.42 517.9200 4.1796 410144.34 405781.52 14:40:43
تولا 4756.10 6.0409 0.0488 4783.85 4732.96 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 151.81 3.6177 2.3800 156.52 147.85 14:40:43
گرم 4.88 0.1163 0.0765 5.03 4.75 14:40:43
کیلوگرم 4880.74 116.3125 76.5187 5032.16 4753.45 14:40:43
تولا 56.93 1.3566 0.8925 58.69 55.44 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5681.54 2.0478 0.0400 5750.14 5625.22 14:40:43
گرم 182.67 0.0658 0.0013 184.87 180.86 14:40:43
کیلوگرم 182665.55 65.8373 1.2860 184871.10 180855.02 14:40:43
تولا 2130.58 0.7679 0.0150 2156.30 2109.46 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15232.68 6.1433 0.0400 15358.28 15057.94 14:27:34
گرم 489.74 0.1975 0.0013 493.78 484.12 14:27:34
کیلوگرم 489741.62 197.5119 1.2860 493779.64 484123.50 14:27:34
تولا 5712.26 2.3037 0.0150 5759.36 5646.73 14:27:34

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 196006.75 248.9564 0.1300 197150.26 195053.12 14:40:43
گرم 6301.76 8.0041 0.0042 6338.53 6271.10 14:40:43
کیلوگرم 6301758.63 8004.1282 4.1796 6338523.35 6271098.74 14:40:43
تولا 73502.59 93.3587 0.0488 73931.40 73144.97 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2346.10 55.9097 2.3800 2418.89 2284.91 14:40:43
گرم 75.43 1.7975 0.0765 77.77 73.46 14:40:43
کیلوگرم 75428.73 1797.5373 76.5187 77768.92 73461.62 14:40:43
تولا 879.79 20.9662 0.8925 907.08 856.84 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 87804.60 31.6470 0.0400 88864.78 86934.31 14:40:43
گرم 2822.98 1.0175 0.0013 2857.07 2795.00 14:40:43
کیلوگرم 2822981.38 1017.4739 1.2860 2857066.76 2795000.85 14:40:43
تولا 32926.75 11.8676 0.0150 33324.32 32600.39 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 235411.48 94.9410 0.0400 237352.50 232710.94 14:27:34
گرم 7568.65 3.0524 0.0013 7631.06 7481.83 14:27:34
کیلوگرم 7568649.32 3052.4218 1.2860 7631054.38 7481824.88 14:27:34
تولا 88279.37 35.6029 0.0150 89007.25 87266.67 14:27:34

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16877.32 21.4366 0.1300 16975.78 16795.20 14:40:43
گرم 542.62 0.6892 0.0042 545.78 539.98 14:40:43
کیلوگرم 542617.92 689.2018 4.1796 545783.57 539977.92 14:40:43
تولا 6329.00 8.0387 0.0488 6365.92 6298.21 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 202.01 4.8141 2.3800 208.28 196.74 14:40:43
گرم 6.49 0.1548 0.0765 6.70 6.33 14:40:43
کیلوگرم 6494.85 154.7784 76.5187 6696.35 6325.47 14:40:43
تولا 75.75 1.8053 0.8925 78.11 73.78 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7560.48 2.7250 0.0400 7651.77 7485.55 14:40:43
گرم 243.08 0.0876 0.0013 246.01 240.67 14:40:43
کیلوگرم 243075.05 87.6104 1.2860 246010.00 240665.76 14:40:43
تولا 2835.18 1.0219 0.0150 2869.42 2807.08 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20270.29 8.1750 0.0400 20437.43 20037.76 14:27:34
گرم 651.71 0.2628 0.0013 657.08 644.23 14:27:34
کیلوگرم 651704.54 262.8312 1.2860 657077.98 644228.46 14:27:34
تولا 7601.37 3.0656 0.0150 7664.04 7514.17 14:27:34

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1719.08 2.1835 0.1300 1729.11 1710.71 14:40:43
گرم 55.27 0.0702 0.0042 55.59 55.00 14:40:43
کیلوگرم 55269.57 70.2002 4.1796 55592.02 55000.67 14:40:43
تولا 644.65 0.8188 0.0488 648.42 641.52 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.58 0.4904 2.3800 21.21 20.04 14:40:43
گرم 0.66 0.0158 0.0765 0.68 0.64 14:40:43
کیلوگرم 661.55 15.7653 76.5187 682.07 644.30 14:40:43
تولا 7.72 0.1839 0.8925 7.96 7.51 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 770.09 0.2776 0.0400 779.39 762.46 14:40:43
گرم 24.76 0.0089 0.0013 25.06 24.51 14:40:43
کیلوگرم 24758.96 8.9238 1.2860 25057.90 24513.55 14:40:43
تولا 288.78 0.1041 0.0150 292.27 285.92 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2064.68 0.8327 0.0400 2081.70 2040.99 14:27:34
گرم 66.38 0.0268 0.0013 66.93 65.62 14:27:34
کیلوگرم 66380.84 26.7713 1.2860 66928.16 65619.34 14:27:34
تولا 774.25 0.3123 0.0150 780.64 765.37 14:27:34

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 137269.76 174.3521 0.1300 138070.59 136601.90 14:40:43
گرم 4413.33 5.6055 0.0042 4439.07 4391.85 14:40:43
کیلوگرم 4413321.87 5605.5454 4.1796 4439069.37 4391849.78 14:40:43
تولا 51476.20 65.3821 0.0488 51776.51 51225.75 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1643.05 39.1553 2.3800 1694.02 1600.20 14:40:43
گرم 52.83 1.2589 0.0765 54.46 51.45 14:40:43
کیلوگرم 52825.14 1258.8725 76.5187 54464.05 51447.51 14:40:43
تولا 616.14 14.6833 0.8925 635.26 600.07 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 61492.35 22.1634 0.0400 62234.83 60882.86 14:40:43
گرم 1977.03 0.7126 0.0013 2000.90 1957.43 14:40:43
کیلوگرم 1977023.59 712.5693 1.2860 2000894.66 1957427.94 14:40:43
تولا 23059.65 8.3113 0.0150 23338.08 22831.09 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 164866.14 66.4902 0.0400 166225.50 162974.87 14:27:34
گرم 5300.57 2.1377 0.0013 5344.27 5239.76 14:27:34
کیلوگرم 5300565.69 2137.7080 1.2860 5344269.94 5239759.77 14:27:34
تولا 61824.85 24.9338 0.0150 62334.61 61115.62 14:27:34

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14401.08 18.2914 0.1300 14485.10 14331.01 14:40:43
گرم 463.01 0.5881 0.0042 465.71 460.75 14:40:43
کیلوگرم 463005.12 588.0822 4.1796 465706.31 460752.47 14:40:43
تولا 5400.41 6.8593 0.0488 5431.92 5374.13 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 172.37 4.1078 2.3800 177.72 167.88 14:40:43
گرم 5.54 0.1321 0.0765 5.71 5.40 14:40:43
کیلوگرم 5541.93 132.0693 76.5187 5713.87 5397.40 14:40:43
تولا 64.64 1.5404 0.8925 66.65 62.95 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6451.21 2.3252 0.0400 6529.11 6387.27 14:40:43
گرم 207.41 0.0748 0.0013 209.92 205.36 14:40:43
کیلوگرم 207411.12 74.7562 1.2860 209915.46 205355.33 14:40:43
تولا 2419.21 0.8719 0.0150 2448.42 2395.23 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17296.24 6.9755 0.0400 17438.85 17097.82 14:27:34
گرم 556.09 0.2243 0.0013 560.67 549.71 14:27:34
کیلوگرم 556086.58 224.2687 1.2860 560671.63 549707.38 14:27:34
تولا 6486.09 2.6158 0.0150 6539.57 6411.69 14:27:34

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2637.33 3.3498 0.1300 2652.72 2624.50 14:40:43
گرم 84.79 0.1077 0.0042 85.29 84.38 14:40:43
کیلوگرم 84792.08 107.6980 4.1796 85286.76 84379.54 14:40:43
تولا 989.00 1.2562 0.0488 994.77 984.19 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31.57 0.7523 2.3800 32.55 30.74 14:40:43
گرم 1.01 0.0242 0.0765 1.05 0.99 14:40:43
کیلوگرم 1014.92 24.1864 76.5187 1046.40 988.45 14:40:43
تولا 11.84 0.2821 0.8925 12.21 11.53 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1181.44 0.4258 0.0400 1195.70 1169.73 14:40:43
گرم 37.98 0.0137 0.0013 38.44 37.61 14:40:43
کیلوگرم 37984.07 13.6904 1.2860 38442.70 37607.59 14:40:43
تولا 443.04 0.1597 0.0150 448.39 438.65 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3167.53 1.2775 0.0400 3193.65 3131.20 14:27:34
گرم 101.84 0.0411 0.0013 102.68 100.67 14:27:34
کیلوگرم 101838.48 41.0713 1.2860 102678.16 100670.23 14:27:34
تولا 1187.83 0.4790 0.0150 1197.62 1174.20 14:27:34

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14065.70 17.8654 0.1300 14147.76 13997.27 14:40:43
گرم 452.22 0.5744 0.0042 454.86 450.02 14:40:43
کیلوگرم 452222.42 574.3867 4.1796 454860.70 450022.23 14:40:43
تولا 5274.64 6.6995 0.0488 5305.41 5248.98 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 168.36 4.0122 2.3800 173.58 163.97 14:40:43
گرم 5.41 0.1290 0.0765 5.58 5.27 14:40:43
کیلوگرم 5412.86 128.9936 76.5187 5580.80 5271.70 14:40:43
تولا 63.13 1.5046 0.8925 65.09 61.49 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6300.97 2.2710 0.0400 6377.05 6238.52 14:40:43
گرم 202.58 0.0730 0.0013 205.03 200.57 14:40:43
کیلوگرم 202580.83 73.0153 1.2860 205026.84 200572.91 14:40:43
تولا 2362.87 0.8516 0.0150 2391.40 2339.45 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16893.44 6.8131 0.0400 17032.73 16699.64 14:27:34
گرم 543.14 0.2190 0.0013 547.61 536.91 14:27:34
کیلوگرم 543136.15 219.0458 1.2860 547614.42 536905.51 14:27:34
تولا 6335.04 2.5549 0.0150 6387.28 6262.37 14:27:34

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 569.87 0.7238 0.1300 573.19 567.09 14:40:43
گرم 18.32 0.0233 0.0042 18.43 18.23 14:40:43
کیلوگرم 18321.64 23.2711 4.1796 18428.53 18232.50 14:40:43
تولا 213.70 0.2714 0.0488 214.95 212.66 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6.82 0.1626 2.3800 7.03 6.64 14:40:43
گرم 0.22 0.0052 0.0765 0.23 0.21 14:40:43
کیلوگرم 219.30 5.2261 76.5187 226.10 213.58 14:40:43
تولا 2.56 0.0610 0.8925 2.64 2.49 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 255.28 0.0920 0.0400 258.36 252.75 14:40:43
گرم 8.21 0.0030 0.0013 8.31 8.13 14:40:43
کیلوگرم 8207.49 2.9582 1.2860 8306.59 8126.14 14:40:43
تولا 95.73 0.0345 0.0150 96.89 94.78 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 684.43 0.2760 0.0400 690.08 676.58 14:27:34
گرم 22.00 0.0089 0.0013 22.19 21.75 14:27:34
کیلوگرم 22004.97 8.8746 1.2860 22186.41 21752.54 14:27:34
تولا 256.66 0.1035 0.0150 258.78 253.72 14:27:34

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7749.97 9.8436 0.1300 7795.18 7712.26 14:40:43
گرم 249.17 0.3165 0.0042 250.62 247.95 14:40:43
کیلوگرم 249167.08 316.4776 4.1796 250620.73 247954.81 14:40:43
تولا 2906.24 3.6913 0.0488 2923.20 2892.10 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92.76 2.2106 2.3800 95.64 90.34 14:40:43
گرم 2.98 0.0711 0.0765 3.07 2.90 14:40:43
کیلوگرم 2982.40 71.0734 76.5187 3074.93 2904.62 14:40:43
تولا 34.79 0.8290 0.8925 35.87 33.88 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3471.73 1.2513 0.0400 3513.65 3437.32 14:40:43
گرم 111.62 0.0402 0.0013 112.97 110.51 14:40:43
کیلوگرم 111618.69 40.2302 1.2860 112966.40 110512.36 14:40:43
تولا 1301.90 0.4692 0.0150 1317.62 1289.00 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9308.00 3.7539 0.0400 9384.75 9201.23 14:27:34
گرم 299.26 0.1207 0.0013 301.73 295.83 14:27:34
کیلوگرم 299259.04 120.6906 1.2860 301726.49 295826.06 14:27:34
تولا 3490.50 1.4077 0.0150 3519.28 3450.46 14:27:34

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17761.20 22.5592 0.1300 17864.82 17674.78 14:40:43
گرم 571.04 0.7253 0.0042 574.37 568.26 14:40:43
کیلوگرم 571035.27 725.2959 4.1796 574366.71 568257.02 14:40:43
تولا 6660.45 8.4597 0.0488 6699.31 6628.05 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 212.59 5.0663 2.3800 219.19 207.05 14:40:43
گرم 6.83 0.1629 0.0765 7.05 6.66 14:40:43
کیلوگرم 6834.99 162.8842 76.5187 7047.05 6656.74 14:40:43
تولا 79.72 1.8999 0.8925 82.20 77.64 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7956.43 2.8677 0.0400 8052.50 7877.57 14:40:43
گرم 255.81 0.0922 0.0013 258.89 253.27 14:40:43
کیلوگرم 255805.09 92.1986 1.2860 258893.75 253269.63 14:40:43
تولا 2983.66 1.0754 0.0150 3019.69 2954.09 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21331.86 8.6031 0.0400 21507.75 21087.15 14:27:34
گرم 685.84 0.2766 0.0013 691.49 677.97 14:27:34
کیلوگرم 685834.85 276.5959 1.2860 691489.70 677967.24 14:27:34
تولا 7999.46 3.2262 0.0150 8065.41 7907.69 14:27:34

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 308437.96 391.7600 0.1300 310237.40 306937.32 14:40:43
گرم 9916.51 12.5954 0.0042 9974.36 9868.26 14:40:43
کیلوگرم 9916503.29 12595.3671 4.1796 9974356.58 9868256.63 14:40:43
تولا 115664.32 146.9101 0.0488 116339.11 115101.58 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3691.84 87.9800 2.3800 3806.38 3595.56 14:40:43
گرم 118.70 2.8286 0.0765 122.38 115.60 14:40:43
کیلوگرم 118695.32 2828.6206 76.5187 122377.87 115599.85 14:40:43
تولا 1384.44 32.9925 0.8925 1427.39 1348.34 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 138170.10 49.8000 0.0400 139838.40 136800.60 14:40:43
گرم 4442.27 1.6011 0.0013 4495.91 4398.24 14:40:43
کیلوگرم 4442268.55 1601.1060 1.2860 4495905.61 4398238.14 14:40:43
تولا 51813.83 18.6750 0.0150 52439.44 51300.26 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 370445.60 149.4000 0.0400 373500.00 366196.00 14:27:34
گرم 11910.10 4.8033 0.0013 12008.30 11773.47 14:27:34
کیلوگرم 11910093.72 4803.3180 1.2860 12008294.89 11773466.01 14:27:34
تولا 138917.20 56.0250 0.0150 140062.60 137323.60 14:27:34

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6767.05 8.5951 0.1300 6806.53 6734.13 14:40:43
گرم 217.57 0.2763 0.0042 218.84 216.51 14:40:43
کیلوگرم 217565.69 276.3393 4.1796 218834.98 216507.17 14:40:43
تولا 2537.65 3.2232 0.0488 2552.45 2525.30 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 81.00 1.9303 2.3800 83.51 78.89 14:40:43
گرم 2.60 0.0621 0.0765 2.68 2.54 14:40:43
کیلوگرم 2604.15 62.0593 76.5187 2684.94 2536.23 14:40:43
تولا 30.37 0.7238 0.8925 31.32 29.58 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3031.42 1.0926 0.0400 3068.02 3001.37 14:40:43
گرم 97.46 0.0351 0.0013 98.64 96.50 14:40:43
کیلوگرم 97462.30 35.1279 1.2860 98639.09 96496.28 14:40:43
تولا 1136.78 0.4097 0.0150 1150.51 1125.52 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8127.49 3.2778 0.0400 8194.50 8034.25 14:27:34
گرم 261.30 0.1054 0.0013 263.46 258.31 14:27:34
کیلوگرم 261304.59 105.3836 1.2860 263459.10 258307.01 14:27:34
تولا 3047.81 1.2292 0.0150 3072.94 3012.85 14:27:34

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142996.30 181.6256 0.1300 143830.54 142300.58 14:40:43
گرم 4597.44 5.8394 0.0042 4624.26 4575.07 14:40:43
کیلوگرم 4597434.30 5839.3943 4.1796 4624255.92 4575066.45 14:40:43
تولا 53623.65 68.1097 0.0488 53936.49 53362.76 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1711.59 40.7888 2.3800 1764.69 1666.95 14:40:43
گرم 55.03 1.3114 0.0765 56.74 53.59 14:40:43
کیلوگرم 55028.87 1311.3894 76.5187 56736.15 53593.76 14:40:43
تولا 641.85 15.2958 0.8925 661.76 625.11 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 64057.66 23.0880 0.0400 64831.10 63422.74 14:40:43
گرم 2059.50 0.7423 0.0013 2084.37 2039.09 14:40:43
کیلوگرم 2059499.93 742.2959 1.2860 2084366.84 2039086.79 14:40:43
تولا 24021.64 8.6580 0.0150 24311.68 23783.54 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 171743.94 69.2640 0.0400 173160.00 169773.76 14:27:34
گرم 5521.70 2.2269 0.0013 5567.22 5458.35 14:27:34
کیلوگرم 5521691.64 2226.8876 1.2860 5567219.12 5458349.06 14:27:34
تولا 64404.02 25.9740 0.0150 64935.05 63665.21 14:27:34

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6969.21 8.8519 0.1300 7009.87 6935.30 14:40:43
گرم 224.07 0.2846 0.0042 225.37 222.98 14:40:43
کیلوگرم 224065.18 284.5946 4.1796 225372.39 222975.04 14:40:43
تولا 2613.46 3.3195 0.0488 2628.70 2600.74 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 83.42 1.9879 2.3800 86.01 81.24 14:40:43
گرم 2.68 0.0639 0.0765 2.77 2.61 14:40:43
کیلوگرم 2681.94 63.9132 76.5187 2765.15 2612.00 14:40:43
تولا 31.28 0.7455 0.8925 32.25 30.47 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3121.98 1.1252 0.0400 3159.67 3091.03 14:40:43
گرم 100.37 0.0362 0.0013 101.59 99.38 14:40:43
کیلوگرم 100373.86 36.1773 1.2860 101585.80 99378.99 14:40:43
تولا 1170.74 0.4220 0.0150 1184.88 1159.14 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8370.29 3.3757 0.0400 8439.30 8274.26 14:27:34
گرم 269.11 0.1085 0.0013 271.33 266.02 14:27:34
کیلوگرم 269110.72 108.5318 1.2860 271329.59 266023.59 14:27:34
تولا 3138.86 1.2659 0.0150 3164.74 3102.85 14:27:34

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2557.06 3.2478 0.1300 2571.98 2544.62 14:40:43
گرم 82.21 0.1044 0.0042 82.69 81.81 14:40:43
کیلوگرم 82211.40 104.4201 4.1796 82691.02 81811.41 14:40:43
تولا 958.90 1.2179 0.0488 964.49 954.23 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 30.61 0.7294 2.3800 31.56 29.81 14:40:43
گرم 0.98 0.0235 0.0765 1.01 0.96 14:40:43
کیلوگرم 984.03 23.4503 76.5187 1014.56 958.36 14:40:43
تولا 11.48 0.2735 0.8925 11.83 11.18 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1145.48 0.4129 0.0400 1159.31 1134.13 14:40:43
گرم 36.83 0.0133 0.0013 37.27 36.46 14:40:43
کیلوگرم 36828.01 13.2737 1.2860 37272.68 36462.98 14:40:43
تولا 429.56 0.1548 0.0150 434.74 425.30 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3071.13 1.2386 0.0400 3096.45 3035.90 14:27:34
گرم 98.74 0.0398 0.0013 99.55 97.61 14:27:34
کیلوگرم 98738.98 39.8212 1.2860 99553.10 97606.29 14:27:34
تولا 1151.67 0.4645 0.0150 1161.17 1138.46 14:27:34

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11875.79 15.0839 0.1300 11945.07 11818.01 14:40:43
گرم 381.82 0.4850 0.0042 384.04 379.96 14:40:43
کیلوگرم 381815.25 484.9596 4.1796 384042.77 379957.60 14:40:43
تولا 4453.42 5.6565 0.0488 4479.41 4431.76 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142.15 3.3875 2.3800 146.56 138.44 14:40:43
گرم 4.57 0.1089 0.0765 4.71 4.45 14:40:43
کیلوگرم 4570.13 108.9104 76.5187 4711.92 4450.94 14:40:43
تولا 53.31 1.2703 0.8925 54.96 51.91 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5319.97 1.9175 0.0400 5384.20 5267.24 14:40:43
گرم 171.04 0.0616 0.0013 173.11 169.35 14:40:43
کیلوگرم 171040.72 61.6474 1.2860 173105.91 169345.42 14:40:43
تولا 1994.99 0.7190 0.0150 2019.08 1975.21 14:40:43
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14263.27 5.7524 0.0400 14380.88 14099.65 14:27:34
گرم 458.57 0.1849 0.0013 462.36 453.31 14:27:34
کیلوگرم 458574.48 184.9422 1.2860 462355.52 453313.90 14:27:34
تولا 5348.73 2.1571 0.0150 5392.83 5287.37 14:27:34
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62